Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

omslachierappelseigenscan_edited.jpg

In earbetoan oan 'e ierappel yn it Frysk, Biltsk en Hollânsk.

 

Gearstalling: Jantsje Post, Janneke Spoelstra en Anko de Jong

 

Friese Pers Boekerij, 2008