Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

Frysk:

- Master Fryske taal en kultuer, spesjalisaasje Literêre kultuer, oan 'e RUG, Grins (2012) 

(sjoch hjir foar de skripsje)

- HBU-oplieding twaddegraads Frysk oan 'e NHL, Ljouwert (2005)

- Afûk A, B, C en akte, Ljouwert (1999)

- Legere (twatalige) skoalle, Arjen Roelofsskoalle, Hijum (1974)

 

Oare opliedingen:

- ISW/Opleidingen Vertaler Engels, Leien (1992)

- Analiste-oplieding HBU Medysk (Bakteriology), Ljouwert (1981)

- MAFU-4, Perkskoalle, Ljouwert (1978)

- Legere (twatalige) skoalle, Arjen Roelofsskoalle, Hijum (1974)