Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

DE LAATSTE MAANDEN VAN DE ZESDE KLAS.jpg

         

    De laatste maanden

    van de zesde klas

 

    as ferfolchferhaal opnommen 

    yn 'e skoalkrante fan 'e 

    Arjen Roelofsskoalle

   

    Hijum, 1974