Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

De-Parallaks-399x600.jpg

Sjoch ek: https://websjop.afuk.frl/winkel/de-parallaks/

De roman De parallaks is presintearre op 7 april yn doarpshûs De Kampioen yn Hijum. It earste eksimplaar is oanbean oan Gerda Tolk.

oanbieding earste eksimplaar De parallaks.jpg

Ynterview yn de Moanne, nû. 1, 2019.

Resinsje yn 'e Ljouwerter Krante