Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

Jubileumboek MNenW.jpg

        

    M.N. en W. wat betsjut dat...

 

    Jubileumboek fan kuorbalklub 

    Mei Nocht en Wille, Hijum

    

 

 

 

 (red. mei Henk Germeraad, Irma Pasma, Piet Sinnema en Rinse van Beem)