Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

 

Prisma Fries 2016 resizeImage.php.jpg 

   5e edysje (2016)

   Prisma woordenboek Fries

    Uitgeverij Het Spectrum B.V., Utrecht, 2007

      Gearstalling mei Jantsje Post en Arjan Hut, ûnder redaksjonele begelieding fan Martha Hofman

 Oer de 5de edysje fan dit wurdboek.