Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
NL
.FRYSK
ENGLISH

Wij-yn-e-draaimûne-1-414x600.jpg

Sjoch ek: https://websjop.afuk.frl/winkel/wij-yn-e-draaimune/

De dichtbondel Wij yn 'e draaimûne is presintearre op 7 april 2019 yn it doarpshûs De Kampioen yn Hijum.

It earste eksimplaar is oanbean oan âld-master Sieb Lemstra.

oanbieding earste eksimplaar Wij yn 'e draaimûne.jpg

Fideobesprek op Ensafh troch Geart Tigchelaar

Besprek yn Friesch Dagblad troch Abe de Vries